Obchodní podmínky

1. Všeobecné ustanovení

Zákazník zasláním objednávky akceptuje obchodní podmínky prodávajícího - společnost AEROTEAM, spol. s r.o. Vsetín, se sídlem Svárov 922, 755 01 Vsetín, IČ 61942481

 2. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Jedná se o výrobky, které vyhovují normám a předpisům platným na území ČR a vybavené návody v českém jazyce.

 3. Prodávající:

AEROTEAM, spol. s r.o., Svárov 922, 755 01 Vsetín, IČ 61942481, DIČ CZ61942402, bankovní spojení: ČSOB Vsetín, č.ú. 3816822/0300, FIO BANKA č.ú. 2600897527/2010

 4. Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku.

 5. Objednávka:

Podmínkou platnosti zaslané objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím.

 6. Ceny:

Ceny jsou platné v okamžiku objednání. prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny peněžních kurzů, výraznému nárustu inflace nebo při výrazných změnách cen ostatních dodavatelů. Vystavený doklad na základě kupní smlouvy je současně daňovým dokladem.

 7. Poštovné a balné:

Společnost AEROTEAM, spol. s r.o. využívá služeb Zásilkovny a fopravní společnosti PPL.

Dopravné v rámci České republiky činí 130,- Kč. 

Dále jsou zásilky doručovány službou PPL a prostřednictvím Zásilkovny.

 8. Povinnost kupujícího:

Kupující je povinen zboží převzít a to do 7 dnů od doručení výzvy k vyzvednutí.

 9 Dodací lhůta:

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné k vyřízení objednávky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží do 72 hodin od obdržení objednávky.

V případě, že toto není z jakéhokoliv důvodu možné splnit, oznámí důvody kupujícímu a dohodně další postup vyřízení objednávky.

 10. Reklamace - vrácení zboží:

Během dopravy veřejným dopravcem zodpovídá za riziko ztráty, zničení nebo poškození věci prodávající. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází výše uvedená rizika na kupujícího.

Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy (zejména ust. § 1914 a násl. a ust. §2099 a násl.). 

Veškeré vady musí být prodávajícímu písemně oznámeny bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Uplatnění práv z vadného plnění nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

Prodávající je v případě podstatného porušení kupní smlouvy povinen uznané vady odstranit dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějících věcí a to nejpozději do 15 dnů od obdržení reklamace.

Ve lhůtě 14 dnů má kupující právo na výměnu zboží, příp. vrácení uhrazené ceny.

Možnost vrácení se nevztahuje na:

- zboží, které je předmětem individuální objednávky
- zboží, které vykazuje jakékoliv známky použití
- prodávající uhradí částku na účet kupujícího do 7 dnů od převzetí vráceného zboží

 11. Platební podmínky:

Možné platební metody jsou následující:
a) platba v hotovosti na prodejně

b) platba dobírkou prostřednictvím přepravní služby PPL

c) platba dobírkou prostřednictvím Zásilkovny

d) platba předem bankovním převodem - v případě platby předem na účet prodávajícího obdrží kupující fakturační údaje k realizaci platby bankovním předem. V případě, že platbu neuhradí do 5 dnů od obdržení, považuje se objednávka za zrušenou.

e) platba platebním systémem GO-PAY

 12. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. par. 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména ust. par. 409 a násl. Případné spory týkající se kupní smlouvy lze řešít prostřednictvím České obchodní inspekce. Kupující - spotřebitel podá bezplatně návrh na řešení sporu České obchodní inspekci a její pracovník se stává nezávislým prostředníkem, který zákazníkovi poradí a navrhne způsob, jak spor vyřešit.